Regulamin Konkursu Targowego

REGULAMIN KONKURSU „WEDDING DAY 4.02.2024 R.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „WEDDING DAY 4.02.2024 ” zwany w dalszej części „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest:
 3. MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie Sp. z o.o. Sp. K., 35-303 Rzeszów, ul. Mieszka I 48/50, NIP: 8133791341, REGON 381339861 (dalej: „MTR”)

Sponsorem Nagrody Głównej o której mowa w §3 poniżej jest:

 • NOWA ITAKA Sp. z o.o., ul. Reymonta 39, 45-072 Opole, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002269, NIP 754-26-86-316, REGON 532179139, (dalej „ITAKA”.

Sponsorzy pozostałych nagród:

 1. DONIA CASAR – SUKNIE ŚLUBNE
 • KUBENZ  – MODA MĘSKA
 • Konkurs zostanie przeprowadzony od godziny 10.00 dnia 4.02.2024 r. do godziny 16:30 dnia 04.02.2024 r. w ramach XX Podkarpackich Targów Ślubnych „Wedding Day” (dalej: „Targi”) organizowanych przez MTR 4 lutego 2024 r. w Rzeszowie, HALA PODPROMIE.
 • Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, a jego wynik nie zależy od przypadku, dlatego też niniejszy Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie, odwiedzające Targi posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zakupiły bilet wstępu na Targi.
 2. Zwiedzający wraz z zakupionym biletem otrzymywać będą kupon z oświadczeniem o akceptacji warunków konkursu, które po wypełnieniu będą wrzucać do specjalnie przygotowanej urny.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest czytelne wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk kuponu przez osoby uczestniczące oraz wypełnienie oświadczenia o akceptacji warunków konkursu;

brak danych kontaktowych (nr telefonu, e-mail), brak podpisu potwierdzającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych, brak podpisanego oświadczenia oraz brak możliwości odczytania danych spowoduje, iż kupon taki będzie uznany za nieważny i nie będzie brany pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu.

 • Konkurs polegał będzie na wskazaniu przez uczestnika wysokości kwoty pieniężnej, z dokładnością do jednego grosza, znajdującej się w przeszklonej urnie wystawionej przy stoisku należącym do sponsora nagrody głównej (ITAKA).
 • Kwota znajdująca się w urnie jest sumą kwot zdeponowanych przez przedstawicieli MTR i ITAKA.
 • W konkursie wyłonione zostaną osoby które wskażą na kuponie kwotę najbliższą rzeczywistej kwoty pieniężnej zdeponowanej w urnie. Ilość osób – zwycięzców konkursu będzie równa ilości przewidzianych nagród.
 • Nagrody przydzielone zostaną zwycięzcom wg następującego klucza: osoba pierwsza na liście (dalej: Zwycięzca) otrzyma nagrodę główną. Druga osoba na liście dokona wyboru z puli pozostałych nagród. Ostatnia osoba na liście zwycięzców otrzyma nagrodę, która pozostanie w puli.

§ 3.  NAGRODA Główna

Bon wakacyjny o wartości 3 000 PLN brutto.

§ 4. WARUNKI REALIZACJI NAGRODY GŁÓWNEJ

 • Zwycięzca Konkursu zostanie zaproszony na konsultacje w sprawie realizacji oferty do siedziby Salonu Firmowego ITAKA w Rzeszowie. Realizacja bonu nastąpi w siedzibie biura ITAKA – GALERIA Rzeszów, poziom -1 (Al. Józefa Piłsudskiego 44).  
 • ITAKA ma prawo do przetwarzania danych osobowych zwycięzcy konkursu.
 • Nagroda Główna nie może być odstąpiona przez Zwycięzcę innym osobom.
 • Zwycięzcy przysługuje prawo dopłaty do otrzymanej nagrody, w celu podniesienia standardu wypoczynku, długości trwania wycieczki lub lotu.
 • Zwycięzca jest zobowiązany do uiszczenia podatku w wysokości 10% od wartości nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 41 ust. 7 pkt 1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387)

nie później niż w dniu realizacji nagrody. Jest to warunek konieczny do realizacji nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest ORGANIZATOR.

 • W przypadku anulowania imprezy turystycznej (nagroda główna) przez Biuro Podróży ITAKA Zwycięzca ma możliwość dokonania wyboru innej imprezy turystycznej ze wskazanych przez ITAKA lub bez kosztowej zmiany terminu imprezy wcześniej zarezerwowanej, w miarę dostępności miejsc w systemie rezerwacyjnym BP ITAKA.
 • W żadnym przypadku Zwycięzcy nie przysługuje zwrot gotówki za niewykorzystaną Nagrodę.
 • MTR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich, w szczególności Biura Podróży ITAKA. Wszelkie reklamacje odnośnie zarezerwowanej imprezy turystycznej lub przelotu i hotelu Zwycięzca winien zgłaszać do Biura Podróży ITAKA – Sponsor nagrody głównej.

§ 5. POZOSTAŁE NAGRODY

 1. VOUCHER na uszycie sukni ślubnej od DONIA CASAR
 • BON na zakupy o wartości 1300 zł od KUBENZ  – MODA MĘSKA

§ 6. WARUNKI REALIZACJI  POZOSTAŁYCH NAGRÓD

 1. Wszelkie formalności dotyczące odbioru i przekazania pozostałych nagród ustalane będą bezpośrednio ze Sponsorami poszczególnych nagród i ich zwycięzcami.
 2. MTR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich, w szczególności sponsorów i zwycięzców nagród. Wszelkie reklamacje odnośnie realizacji pozostałych nagród Zwycięzca winien zgłaszać Sponsorowi nagrody.

§ 7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu – ogłoszenie rzeczywistej kwoty zdeponowanej w urnie  nastąpi w dniu 4 lutego 2024 r., o godzinie 16.30 (z tolerancją +/- 30 minut), co zostanie podane do wiadomości zwiedzających Targi poprzez ogłoszenie rozstrzygnięcia przez prowadzącego TARGI.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez MTR na jego stronie internetowej: www.slub.targirzeszowskie.pl.
 3. W przypadku, gdy Zwycięzcami konkursu zostanie więcej osób niż liczba nagród, zorganizowany zostanie quiz, który wyłoni ostatecznych Zwycięzców.
 4. Przekazanie Nagrody nastąpi według indywidualnych ustaleń Zwycięzcy oraz Sponsorów.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Każdy uczestnik konkursu, wrzucając prawidłowo wypełniony kupon do urny, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ust. z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora oraz przez inne podmioty działające w imieniu MTR na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych potrzeby marketingowe MTR, oraz w/w podmiotów.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.slub.targirzeszowskie.pl, w siedzibie MTR, ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz na stoisku ITAKA podczas trwania targów.
 2. MTR nie będzie ponosić odpowiedzialności, w sytuacji, gdy Konkurs zostanie skrócony, anulowany lub jego warunki zmienione. Żadne roszczenia będące następstwem w/w zdarzeń nie będą przez MTR uznane.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy MTR, ITAKA, oraz pozostali sponsorzy jak również członkowie ich rodzin.
 4. MTR nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w konkursie wynikający z winy leżącej po stronie uczestnika. MTR nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z udziałem uczestnika w konkursie. Żadne roszczenia będące następstwem w/w zdarzeń nie będą przez MTR uznane.
 5. Udział uczestnika oznacza jego zgodę na warunki Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
 6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
 7. Spory związane z konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby MTR.